พานักเรียนหาหัวข้อโครงงาน

การหาหัวข้อโครงงาน เป็นก้าวสำคัญก้าวแรกของการทำโครงงาน เพราะเด็กๆ จะอยู่กับเรื่องนั้นตลอด 1 ภาคการศึกษา หรือตลอด 1 ปี หัวข้อที่เด็กมีความสนใจ อยากรู้ จะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญในการทำงาน ทำให้เด็กทำโครงงานได้ โดยไม่มองว่าเป็นภาระ เป็นการสร้างให้ผู้เรียนมีฉันทะตั้งแต่เริ่มต้น คำถามชวนตอบในท้องถิ่น นอกจากชุมชนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สะดวกต่อการทำงานแล้ว ชุมชนยังให้บริบทการทำโครงงานกับนักเรียน หัวข้อโครงงานในกรณีศึกษาของเรา…

หัวข้อโครงงานแบบไหนที่ส่งเสริมการเรียนรู้

หัวข้อการทำโครงงาน เป็นก้าวแรกของกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่  21 สำหรับนักเรียน จากกรณีศึกษาทั้ง 3 โรงเรียน จะเห็นได้ว่าหัวข้อโครงงานที่นักเรียนสนใจ ช่วยสร้างให้เกิดฉันทะในการเรียนรู้  สร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนให้เกิดความใส่ใจและสามารถที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองได้ (Self-directed Learner) ถึงแม้ว่า นักเรียนจะมีภาระงานเพิ่มขึ้น แต่ความอยากที่จะคำตอบในเรื่องที่ตนเองสนใจ จะช่วยผลักดันให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ได้ ปัญหามา ปัญญามี กรณีศึกษาเรื่องเพิ่มผลผลิตของการเลี้ยงกบ การเปลี่ยนป่าโคกหนองคองให้เป็นป่าสาธารณะ…

ถามเบาๆ ...สะเทือนไปทั้งป่า

หลังจากจบกิจกรรมสรุปบทเรียนโครงการ 'ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต' ที่กรุงเทพฯ ระหว่างเดินทางกลับอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เด็กนักเรียน ชุมนุมซัมซุง ดิสคัฟเวอรี่คลับ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม พูดคุยกันบนรถตู้ตลอดทาง ร่าเริงที่โครงงานตลอดหนึ่งปีการศึกษาเสร็จสิ้นลง งานส่วนนักเรียนจบ แต่งานของครูที่เป็นโค้ชยังไม่จบ “เอ้า ปีนี้เสร็จแล้ว ปีหน้าอยากทำอะไรต่อ” ครูเพ็ญศรี…