black-ribbon

จากครูสู่โค้ช การเปลี่ยนแปลงภายใต้ “ห้องเรียนแห่งอนาคต”

เมื่อพิมพ์คำว่า "ครู" ลงในพจนานุกรมของเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถาน ความหมายที่ปรากฏก็คือ “ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์” ซึ่งสอดคล้องกับการรับรู้ของคนทั่วไปว่า ใครก็ตามที่ทำอาชีพครู เขาและเธอต้องเป็น “ผู้รู้”…

ห้องเรียนแห่งอนาคต ทางเลือกและทางรอดใหม่ในการปฏิรูปการเรียนรู้

วันนี้ไม่ว่าเราจะเดินเข้าไปในห้องเรียนของโรงเรียนไหน หรือประเทศใดในโลก ตั้งแต่ห้องเรียนในโรงเรียนในดินแดนชายขอบของประเทศไทย ไปจนอาคารเรียนใหม่ที่ทันสมัยในสหรัฐอเมริกา ภาพที่เราจะพบเห็นในห้องเรียนสี่เหลี่ยมจะยังคงเป็นภาพแบบเดียวกันกับที่เราเคยคุ้นตาคือการที่นักเรียนนั่งเรียนเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ คอยฟัง จดและทำใบงาน ขณะที่มีครูอยู่หน้าชั้นและเป็นผู้คอยกำกับ และบรรยายอยู่หน้าชั้นเรียน …

พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เตรียมเด็กเพื่อรับมือโลกใหม่

ในขณะที่วงการศึกษาทั่วโลกให้ความสำคัญของการประเมินผล  การแข่งขัน ความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดอันดับคุณภาพการศึกษา  ทว่าเมื่อมองภาพปัญหาในภาพรวมเรากลับพบว่าประเด็นที่น่าเป็นห่วงที่สุดในการจัดการศึกษาคือการที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนของการจัดการศึกษาวันนี้ที่ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริง ในหลายประเทศกำลังเริ่มตระหนักถึงความสามารถหลักของผู้เรียนที่บรรดานายจ้างต่างเห็นว่านักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษามาไม่มีทักษะที่จำเป็นและสำคัญซึ่งจะสามารถมาใช้ได้ในโลกของการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีบรรยากาศแวดล้อม…