Home

ความเคลื่อนไหว

บทความ

5 สิ่งที่ขาดไม่ได้ เพื่อให้เป็นห้องเรียนแห่งอนาคตแบบซัมซุง

ห้องเรียนแห่งอนาคตของซัมซุง คือ แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ซึ่งเอื้อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการทำโครงงาน ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล โดยมีครูเป็นผู้อำนวยกระบวนการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

admin

กรกฎาคม 24, 2019

วรรณิดา อาทิตยพงศ์

มิถุนายน 5, 2019

Samsung Career Discovery