รายละเอียดโครงการปีที่ 6

[siteorigin_widget class=”N2SS3Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

ที่มาของโครงการ

ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้โลกยุคใหม่เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอัตราเร่ง และมากมายอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน

เทคโนโลยี เช่น หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ ทำให้งานหลายอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาจไม่มีอยู่อีกต่อไปในโลกอนาคต ขณะเดียวกันโอกาสการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ใหม่ก็ขยายขอบเขตขึ้นทบเท่าทวีคูณ ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่า การพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ อาชีพใหม่ๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต ก็อาจเรียกร้องให้ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่
ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน

ความเปลี่ยนแปลงนี้ยังส่งผลกระทบต่อการมองอนาคต และส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในระดับโลก คำถามที่ท้าทายการจัดการศึกษาทั่วโลก คือ เราจะต้องจัดการศึกษาแบบใด เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตและทำงานในโลกซึ่งเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึง และคำตอบที่ได้ ก็นำไปสู่แนวคิดการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ให้กับผู้เรียน โดยผสมผสานเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการเข้ากับทักษะสำคัญที่เด็กต้องพัฒนา อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills – 4Cs) ทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills)  ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) เพื่อฝึกฝนให้เด็กสามารถสื่อสารได้ แก้ปัญหาเป็น และสามารถคิดในเชิงวิพากษ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือที่ต้องมีเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งอนาคต

ในปี 2556 บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้ริเริ่มโครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์โครงการ

1เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมโครงการ

2เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณครูและผู้บริหาร เห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนมาสู่วิธีที่เสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน

3เสริมศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถให้คุณครูจัดการเรียนการสอนในวิธีที่พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนอย่างได้ผล

4รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวทางการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในบริบทของประเทศไทย เพื่อแบ่งปันแนวคิด วิธีการ และแนวปฏิบัติ ไปยังโรงเรียนอื่นๆ

คุณสมบัติของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • โรงเรียนมีการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 700 คน
 • โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • เป็นสถาบันการศึกษาที่ไม่แสวงหาผลกำไร

แนวทางการดำเนินโครงการ

“ห้องเรียนแห่งอนาคต”

 • โครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ได้ริเริ่ม “ห้องเรียนแห่งอนาคต” เป็นแนวทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กและเยาวชนไทย
 • ห้องเรียนแห่งอนาคตของซัมซุง  เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของซัมซุง มาหนุนเสริมผู้เรียน ร่วมกับการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) ในพื้นที่ทางกายภาพที่เอื้ออำนวยให้เกิดการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง ไม่มีข้อจำกัด
 • ในห้องเรียนแห่งอนาคตของซัมซุง ผู้เรียนจึงเป็นผู้ลงมือเรียนรู้ด้วยตนเอง ( Active Learner) โดยที่คุณครู
  ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยกระบวนการเรียนรู้ (Facilitator/ Coach) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน จะพัฒนาความสามารถในการตั้งคำถาม คิดวิเคราะห์ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อค้นหาคำตอบ สร้างการค้นพบ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงาน สื่อสารสิ่งที่ค้นพบ เพื่อแบ่งปันและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น

การดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2561/2562

 • ในปีการศึกษา 2561 โครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” มีแนวทางการดำเนินโครงการในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

ในการดำเนินโครงการ จะแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่

1.จุดประกายความคิด เพิ่มขีดความสามารถ

 • จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ การออกแบบกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ให้ผู้บริหาร คุณครูที่ปรึกษาหลัก และคณะครูแกนนำผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการ เพื่อจุดประกายความคิด รวมทั้งสนับสนุนทักษะที่สำคัญและจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับครูและนักเรียน

2.สร้างพลังการเรียนรู้

 • โรงเรียนจัดตั้งชุมนุม Samsung Discovery Club และรับสมัครนักเรียนผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมนุม
 • โครงการฯ จัดอบรม Follow-up Workshop ในโรงเรียนแต่ละแห่ง โดยใช้ห้องเรียนแห่งอนาคตของซัมซุง เป็นสถานที่จัดอบรม โดยเปิดให้นักเรียนที่เป็นสมาชิกชุมนุมและคุณครูผู้สนใจร่วมขับเคลื่อนโครงการได้เข้าอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้และการเอื้ออำนวยกระบวนการเพื่อขยายผลในโรงเรียน เพื่อสร้างพลังการเรียนรู้โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกฝนการทำงานรวมกลุ่ม และพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการทำกิจกรรม โดยมีคุณครูทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยกระบวนการเรียนรู้
 • คุณครูที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่นำเสนอ

3. แบ่งปันการค้นพบ

 • ในการทำโครงการฯ โดยอาศัยกระบวนการ Problem-based Learning จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ตั้งคำถาม คิดวิเคราะห์ ได้รู้วิธีสืบค้นข้อมูล แสวงหาคำตอบ และสร้างสรรค์วิธีการสื่อสารการค้นพบของตัวเอง ด้วยสื่อดิจิตัล
 • นวัตกรรมของซัมซุงและพื้นที่ “ห้องเรียนแห่งอนาคต” จะช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ให้นักเรียนในชุมนุม Samsung Discovery Club ทำโครงการและสร้างสรรค์ผลงาน พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills – 4Cs) ทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ซึ่งเป็นเป้าหมายของการดำเนินโครงการ

ตารางกิจกรรมในโครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center ปีที่ 6

22 มกราคม – 15 มีนาคม 2561

คัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center ปีที่ 6
(รอบเอกสาร / รอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ / รอบสำรวจโรงเรียน)

มีนาคม – พฤษภาคม 2561

ประกาศผลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center ปีที่ 6

7 มิถุนายน 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Kick-off workshop 2018

มิถุนายน 2561

โรงเรียนเตรียมห้องสำหรับจัดตั้ง Samsung Smart Learning Center ในแต่ละโรงเรียน และจัดตั้งชุมนุม Samsung Discovery Club

มิถุนายน 2561

โครงการฯ ส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ หนังสือ และอุปกรณ์เพื่อจัดตั้ง Samsung Smart Learning Center ในแต่ละโรงเรียน

กรกฎาคม 2561

กิจกรรม Volunteers Visit พี่อาสาซัมซุงเยี่ยมโรงเรียนและช่วยน้องๆ จัดห้อง Samsung Smart Learning Center ในแต่ละโรงเรียน (กิจกรรม 1 วัน)

กรกฎาคม 2561

รวบรวมและประมวลผลการใช้งาน นวัตกรรม Samsung Career Discovery (SCD)

สิงหาคม 2561

การดำเนินกิจกรรมโครงการในโรงเรียนตามแผนจัดการเรียนรู้ 40 สัปดาห์

มิถุนายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมอบรมวิธีการประเมินและติดตามผลโครงการ

ตุลาคม 2561

กิจกรรมประเมินและติดตามผลโครงการครั้งที่ 1

พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมวันแห่งการค้นพบ Samsung Discovery Day (ในโรงเรียน)

มกราคม 2562

กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการครั้งที่ 2

กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ
(Lessons Learned Workshop)

กุมภาพันธ์ 2562

 

สถานที่ติดต่อ และส่งใบสมัคร

โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 6 สามารถส่งเอกสารแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการและใบสมัคร มาได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 7 มีนาคม 2561 ผ่านทาง Email: contact@samsungslc.org  ทางโทรสาร: 02-633-9951

หรือ ส่งไปรษณีย์ มาที่

โครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต”
บริษัท สยามเมนทิส จำกัด เลขที่ 20 อาคารบุปผจิต
ชั้น 11 ห้อง A2 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

(สำหรับการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จะพิจารณาวันจากตราประทับของสำนักงานไปรษณีย์ต้นทาง)

หากสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.samsungslc.org หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์

02-0263-144 (ผู้ประสานงานโครงการฯ)
088-874-7310 (ตะวัน)
063-195-1595 (อนุชิต)

cover-sslc-2004-text01