6 องค์ประกอบหลักของโครงการ

Samsung Smart Learning Center ห้องเรียนแห่งอนาคต ได้นำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู้  และใช้กระบวนการเรียนการสอน ที่ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลที่หลากหลาย ทำงานร่วมกับผู้อื่น ในสหสาขาวิชา เพื่อค้นหาคำตอบ สร้างการค้นพบ รวมถึงสร้างสื่อ เพื่อแบ่งปันการค้นพบและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น


การดำเนินโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้ สู่อนาคตได้พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ด้านในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่

  1. สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ใหม่ – ด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ใหม่ที่เปิดพื้นที่ให้สามารถทำงานรวมกลุ่ม สามารถสร้างสรรค์และนำเสนอผลงาน
  2. การเข้าถึงเทคโนโลยี – ด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสามารถสืบค้นข้อมูล ผลิตสื่อและเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา (Mobility)โดยไม่จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียน
  3. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เพื่อให้เด็กฝึกตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวและค้นหาคำตอบและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
  4. การพัฒนาครู ด้วยการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยเปลี่ยนครูจากการเป็นผู้บรรยาย สู่การสนับสนุนและเรียนรู้ร่วมกันกับเด็ก
  5. เตรียมความพร้อมเด็ก – ให้ทดลองการเรียนในวิธีใหม่ให้พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
  6. การวัดและประเมินผล – ตามแนวทางศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนจากการที่ครูเป็นผู้ประเมินให้เด็กเป็นผู้ประเมินตนเอง