โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ระดมทุนชุมชน หนุนเด็กม.ต้น ค้นพบความถนัด