สร้างพลังการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

เรียนเพื่อพร้อมรับมือกับโลกใหม่

ในเวลาที่กำลังจะมาถึง การเปลี่ยนแปลงจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และจะเกิดขึ้นในอัตราเร่ง ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้มนุษย์เข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจำกัด โลกทั้งโลกเชื่อมโยงกันได้ การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและธุรกิจจะแตกต่างไปจากเดิม ปรากฎการณ์เหล่านี้จะส่งผลกระทบชีวิตและการทำงานของคนในศตวรรษใหม่

บทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งของการศึกษาคือการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับความท้าทายที่จะมาถึงในห้วงเวลาของเขา

แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อศตวรรษใหม่จึงมุ่งก้าวข้ามการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนในตำรา ไปสู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และการแสวงหาความรู้ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ทั้งนี้เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอันยากจะคาดการณ์

ผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ควรมีความรู้และทักษะใดบ้าง

จากกรอบคิดการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้และเชี่ยวชาญเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการงานและการดำรงชีวิต

ซึ่งเป็นส่วนผสมของความรู้วิชาการ (content knowledge) ทักษะเฉพาะ (specific skills)? ความเชี่ยวชาญ (expertise) และความสามารถเฉพาะทาง (literacies)

ในการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นการผสมผสาน ความรู้วิชาการซึ่งเป็นวิชาแกน (Core Subjects) และแนวคิดสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 (21st century themes) เข้ากับทักษะสำคัญที่ผู้เรียนต้องพัฒนา 3 หมวดหลัก

  1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือทำงาน การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
  2. ทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Careers Skills) ได้แก่ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ทักษะสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การสร้างผลผลิตและการรับผลของงาน และความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ
  3. ทักษะด้านข้อมูล สื่อ และ เทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ได้แก่ ความรู้ ความสามารถในการจัดการและนำมาใช้งาน ทั้งด้านข้อมูล สื่อต่างๆ และด้าน ICT

Diagram  Framework 21st Century Student Outcomes Diagram Framework 21st Century Student Outcomes
ที่มา แนวคิด Framework for 21st Century Learning จาก The Partnership for 21st Century Skills

ร่วมเสริมแรงคุณครู และนักเรียน สร้างการเรียนรู้สู่อนาคต

เพราะซัมซุงเชื่อว่าการค้นพบ (Discovery) เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้มนุษยชาติก้าวไปข้างหน้า เราจึงมีนโยบายสนับสนุนการเรียนรู้ ในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ

เราหวังว่า โครงการ Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คุณครูสร้างการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เปิดโลกให้นักเรียนค้นพบศักยภาพของตนเอง เกิดแรงบันดาลใจ และนำทุกคนสู่การค้นพบคำตอบใหม่ ที่ช่วยเปลี่ยนแปลงวันพรุ่งนี้ให้ดีขึ้น