5 สิ่งที่ขาดไม่ได้ เพื่อให้เป็นห้องเรียนแห่งอนาคตแบบซัมซุง

ห้องเรียนแห่งอนาคตของซัมซุง คือ แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ซึ่งเอื้อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการทำโครงงาน ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล โดยมีครูเป็นผู้อำนวยกระบวนการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

admin

กรกฎาคม 24, 2019

โรงเรียนเทพา จัดการเรียนรู้ สอดคล้องชุมชน

โรงเรียนเทพา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ตั้งอยู่ที่ อ.เทพา จ.สงขลา เนื่องจากนักเรียนในโรงเรียนมีทั้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบพหุวัฒนธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

admin

กันยายน 27, 2018

admin

กันยายน 27, 2018
1 2 8