Author archives: Chet Chetsandtikhun

คุณเชษฐ เชษฐสันติคุณ ที่ปรึกษาโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้ สู่อนาคต จบการศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาคกว่า 20 ปี ปัจจุบัน ทำงานด้านยุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กรและการบริหารงานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ในตำแหน่ง Managing Partner ของ บริษัท สยามเมนทิส จำกัด

Website: http://www.siamentis.com

ขับเคลื่อนโครงการฯ ด้วยวิธี “เด็กเคลื่อนเด็ก”

หนึ่งในกลวิธีที่คุณครูที่ปรึกษาโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ใช้ขับเคลื่อนโครงการฯ ในโรงเรียนให้คืบหน้าเกิดผลสำเร็จก็คือการใช้ “เด็กเคลื่อนเด็ก” หลายๆ โรงเรียนในโครงการฯ ได้ปรับใช้วิธีนี้ในแบบที่แตกต่างกันไป และพบว่าวิธีนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องภาระงานของคุณครูแล้ว ยังเพิ่มมิติการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเมื่อเข้าสู่บทบาทใหม่ในการทำโครงงานอีกด้วย เมื่อคุณครูเลือกใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยการทำโครงงาน แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) หน้าที่ของครูในฐานะผู้อำนวยกระบวนการเรียนรู้นั้นมีความสำคัญมาก คุณครูจะต้องออกแรงตั้งแต่ช่วยตั้งคำถาม กระตุ้นความสงสัยใฝ่รู้ กระตุกต่อมให้ความคิดแตกแขนง สรุปความคิดที่ฟุ้งกระจาย เปิดโอกาสให้ความคิดที่แตกต่างได้รับการวิพากษ์ ถกเถียง ในจังหวะและเวลาที่เหมาะสม โดยระมัดระวังที่จะไม่ขโมยการเรียนรู้ของลูกศิษย์ ระหว่างนั้นคุณครูก็ยังต้องบริหารจัดการให้การทำโครงงานของนักเรียนคืบหน้าไป และสำเร็จบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลาที่มีอยู่ ใน “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ของซัมซุง พื้นที่และอุปกรณ์ทั้งหมดได้ถูกออกแบบขึ้น เพื่อรองรับการทำโครงงานของนักเรียน  6 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีสมาชิก 6 คน คุณครูต้องให้เวลาและความใส่ใจอย่างมากเพื่อดูแลนักเรียน 6 กลุ่ม และเมื่อลูกศิษย์ของคุณครูทำโครงงานกันในหัวข้อที่หลากหลาย ครูก็ยิ่งต้องใช้พลังทำความเข้าใจโครงงานอันหลากหลายเหล่านั้นเพื่อช่วยให้ลูกศิษย์ทำงานได้สำเร็จลุล่วง วิธีหนึ่งที่คณะครูที่ปรึกษาหลายท่านที่โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ได้ค้นพบและแบ่งปันมาก็คือการสร้างทีมพี่เลี้ยงจากรุ่นพี่ที่ได้ทำโครงการฯ ไปแล้วในปีที่ผ่านมา นำมาเป็นทีม “เด็กเคลื่อนเด็ก” เพื่อช่วยคุณครูที่ปรึกษา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Lessons Learned สำรวจรอยเท้า ก่อนก้าวกระโดด ที่ผ่านมานั้น คุณครูกัญจนา แห่งโรงเรียนเทิงวิทยาคม…

อ่านเพิ่มเติม

วิธีพาเด็กหาหัวข้อโครงงาน

การหาหัวข้อโครงงาน เป็นก้าวสำคัญก้าวแรกของการทำโครงงาน เพราะเด็กๆ จะอยู่กับเรื่องนั้นตลอด 1 ภาคการศึกษา หรือตลอด 1 ปี หัวข้อที่เด็กมีความสนใจ อยากรู้ จะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญในการทำงาน ทำให้เด็กทำโครงงานได้ โดยไม่มองว่าเป็นภาระ เป็นการสร้างให้ผู้เรียนมีฉันทะตั้งแต่เริ่มต้น คำถามชวนตอบในท้องถิ่น นอกจากชุมชนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สะดวกต่อการทำงานแล้ว ชุมชนยังให้บริบทการทำโครงงานกับนักเรียน หัวข้อโครงงานในกรณีศึกษาของเรา ทั้งหมดเป็นคำถามที่นักเรียนสนใจจะหาคำตอบในบริบทของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตจากการเลี้ยงกบ การหาเหตุผลสนับสนุนการเปลี่ยนป่าสาธารณะให้เป็นป่าชุมชน เพื่อที่จะเอามาเปลี่ยนใจชาวบ้านใน 4 หมู่บ้านที่แวดล้อมพื้นที่ป่า หรือการประกอบอาชีพในชุมชน เนื่องจากนักเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน บริบทท้องถิ่นจึงทำให้คำถามเหล่านี้ เป็นคำถามมีความหมายสำหรับนักเรียน ตั้งแต่ที่มาของคำถาม ผลกระทบที่เกิดขึ้น หรือข้อเรียนรู้จากโครงงานจะเป็นประโยชน์อย่างไรกับตัวเองและผู้อื่น สิ่งเหล่านี้จะช่วยรักษาฉันทะในการเรียนรู้ ทำให้เด็กทำงานได้ไปตลอดรอดฝั่ง คุณครูที่ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Management) คงเข้าใจความสำคัญของบริบทได้เป็นอย่างดี ลองมาดูกันว่า โรงเรียนทั้งสามแห่ง มีวิธีการหาคำถามชวนตอบกันอย่างไร ปัญหาใกล้ตัว โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เริ่มจากปัญหาที่ใกล้ตัวเด็กที่สุด นั่นคือเริ่มต้นที่บ้านและครอบครัว ให้เด็กหาปัญหาในบ้านของตัวเอง และนำสิ่งที่เป็นปัญหาในบ้านของแต่ละคนมาพูดให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้น คุณครูก็ให้เพื่อนไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆ ในกลุ่ม เพื่อให้มองเห็นปัญหาร่วมกัน วิธีนี้ทำให้เด็กๆ ได้ทำความเข้าใจความแตกต่างของเพื่อนแต่ละคน ทั้งยังได้…

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อโครงงานแบบไหนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ หัวข้อการทำโครงงาน เป็นก้าวแรกของกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่  21 สำหรับนักเรียน จากกรณีศึกษาทั้ง 3 โรงเรียน จะเห็นได้ว่าหัวข้อโครงงานที่นักเรียนสนใจ ช่วยสร้างให้เกิดฉันทะในการเรียนรู้  สร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนให้เกิดความใส่ใจและสามารถที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองได้ (Self-directed Learner) ถึงแม้ว่า นักเรียนจะมีภาระงานเพิ่มขึ้น แต่ความอยากที่จะคำตอบในเรื่องที่ตนเองสนใจ จะช่วยผลักดันให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ได้ ปัญหามา ปัญญามี กรณีศึกษาเรื่องเพิ่มผลผลิตของการเลี้ยงกบ การเปลี่ยนป่าโคกหนองคองให้เป็นป่าสาธารณะ และหลักสูตรสัมมาชีวศิลป์ มีลักษณะร่วมกัน คือเป็นหัวข้อโครงงานที่มีปัญหาเป็นฐาน เป็นการสร้างเงื่อนไขให้เด็กต้องหาวิธีแก้ปัญหา ทำให้มีเด็กๆ มีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทดลองทำ และต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ในบริบทของโครงการซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต การแสวงหาคำตอบเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เป็นโอกาสสำคัญในการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 อันเป็นจุดมุ่งหมายของโครงการ การเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล เป็นการสรุปผลงาน ความคิด และประสบการณ์การเรียนรู้ที่นักเรียนได้รับจากการทำโครงงาน ชิ้นงานวิดีทัศน์ที่นักเรียนผลิตขึ้น ไม่ใช่เป้าหมายของการเรียนรู้ แต่เป็นเหตุให้เด็กได้ฝึกหัดการสื่อสารข้อเรียนรู้จากการทำโครงงาน และพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หนึ่งหัวข้อ หลากมิติ เราจะเห็นได้ว่า หัวข้อการเรียนรู้ที่ดี มีมิติการศึกษาที่หลากหลายในตัวของมันเอง การศึกษาเรื่องการเลี้ยงกบ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มผลผลิต ซึ่งทำให้ผู้เรียนต้องศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร ที่อยู่อาศัย (บ่อกบลักษณะต่างๆ…

Read more

แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ จากการประชุม “สำรวจรอยเท้า ก่อนก้าวกระโดด” ผ่านไปแล้วสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สำรวจรอยเท้า ก่อนก้าวกระโดด” วันที่ 28-29 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งจัดให้กับคุณครูที่ปรึกษาจาก 6 โรงเรียน ที่เพิ่งทำโครงการเป็นปีแรก เพื่อเป็นโอกาสให้คุณครูได้ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา และเพื่อพัฒนาแผนงานในปีการศึกษาต่อไปให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ในการประชุมครั้งนี้ เรามีวิทยากร 4 ท่าน คือ คุณครูกัญจณา อักษรดิษฐ์ คุณครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์  คุณครูเพ็ญศรี ใจกล้า และคุณครูสัญญา มัครินทร์ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการ และตอบข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทคุณครูที่เข้าร่วมการประชุมที่จะได้ เรียนรู้-ปรับใช้-ไปต่อ ในปีการศึกษาต่อไป 1 2 คุณครูกัณจณา และ คุณครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ จากโรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย นำเสนอเรื่อง PBL In Action เป็นหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มผลิตของการเลี้ยงกบ อันจะมีผลดีต่อรายได้ของชุมชน และช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องระบบนิเวศน์ให้กับนักเรียน   1 2 3…

อ่านเพิ่มเติม

คุยกับน้องๆ ที่เทิง เรื่องหนังสือใน Samsung Smart Learning Center

เมื่อบ่ายวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ทีมงานที่ปรึกษาโครงการจากบริษัทสยามเมนทิส และกรรมการ 2 ท่านผู้ที่ได้สละเวลาคัดเลือกหนังสือสำหรับ Samsung Smart Learning Center คือ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ คุณสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์กัณจนา อักษรดิษฐ์ หรือครูเจ้ง และน้อง ๆ อีก 10 คน เกี่ยวกับหนังสือที่ได้รับจากโครงการฯ ในห้อง Samsung Smart Learning Center ที่โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย การพูดคุยกันวันนั้น เป็นช่วงเวลาหลังจากการดูงานในตอนเช้า  ซึ่งมี คุณวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการโครงการซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้ สู่อนาคต จากบริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด คุณแสงไทย มีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจรรมนักเรียน สพฐ. ผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงการศึกษา และบรรณาธิการอีกหลายท่านร่วมเดินทาง คำถามแรกที่เราถามคือ น้อง ๆ รู้สึกอย่างไรเมื่อเปิดกล่องแล้วเห็นหนังสือที่เราส่งมา…

อ่านเพิ่มเติม

คะแนน PISA คืออะไร และมันบอกอะไรกับเรา

บางครั้งที่คุณครูอ่านหรือฟังข่าวการศึกษา คุณครูอาจจะเคยพบข่าวเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในประเทศต่าง ๆ ด้านภาษา คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ และประเทศไทยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของโลก คุณครูอาจจะเคยได้ยินคำว่า PISA หรือเห็นคำว่า PISA ผ่านหูผ่านตาในข่าวพวกนี้  วันนี้ เราลองมาทำความรู้จักกับ PISA ว่ามันคืออะไร และถูกคิดขึ้นมาเพื่ออะไร เพื่อคุณครูจะได้เข้าใจบริบทของมันได้ดียิ่งขึ้น บทความนี้เรียบเรียงมาจากวิดิทัศน์แนะนำ PISA ซึ่งคุณครูสามารถดูต้นฉบับภาษาอังกฤษได้ที่ http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/ PISA คืออะไร PISA เป็นชื่อย่อของ Programme for International Student Assessment  ซึ่งเป็นผลงานของ OECD (Organization for the Economic Cooperation and Development) ซึ่งเป็นองค์กรของ 34 ประเทศที่พัฒนาแล้วทางเศรษฐกิจ ในปลายทศวรรษที่ 1990 ประเทศสมาชิกของ OECD มีความคิดที่จะหาวิธีประเมินว่า เด็กอายุ 15 ปีทั่วโลก มีความพร้อมที่จะอยู่ร่วมในสังคมเพียงใด เหตุที่ PISA เลือกเด็กอายุ…

อ่านเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ของ PISA

ข้อสอบ PISA ถูกออกแบบมาให้สามารถแยกแยะผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนออกเป็น 6 ระดับ ไม่ได้เป็นไปเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้น ลองมาดูตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ของ PISA กัน ว่าเขานิยามผลสัมฤทธิ์แต่ละระดับว่าเป็นอย่างไร และมีวิธีตั้งคำถามอย่างไร ตัวอย่างข้อสอบนี้มาจากเว็บไซต์ของ PISA http://www.oecd.org/pisa/test/form/ ในระยะหลัง การสอบ PISA ในแต่ละปี จะมีจุดเน้นเพียง 1 วิชา และในการสอบปี 2012 ที่เพิ่งประกาศผลไปนั้น เป็นปีที่มีคณิตศาสตร์ เป็นจุดเน้น OECD เพิ่งจะประกาศผลการสอบ PISA ปี 2012 ไปเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ที่เพิ่งผ่านมา คุณครูสามารถ อ่านเรื่องคะแนน PISA ว่ามันคืออะไร และมันบอกอะไรกับเราได้ที่นี่ ความคิดหลักในการวัดผลของ PISA คือ นักเรียนได้เรียนรู้อะไร และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปเอาไปใช้ทำอะไรดังบ้าง PISA จึงมีวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน เพื่อแยกแยะความสามารถของนักเรียนออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 นักเรียนต้องสามารถตอบปัญหาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน…

อ่านเพิ่มเติม

ซัมซุง ชูความสำเร็จโมเดลห้องเรียนแห่งอนาคต พร้อมตั้งเป้าขยายสู่ 40 โรงเรียนในปี 2558

หลังจากดำเนินโครงการ Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้อนาคต  โครงการเพื่อสังคมของที่มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กไทย มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556  ซัมซุงได้แถลงผลการดำเนินโครงการในปีแรกกับสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ที่โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ นางสาวศศิธร กู้พัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า โครงการ Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 25 แห่ง  และตั้งเป้าที่จะขยายสู่โรงเรียน 40 แห่ง ภายในปี 2558 Samsung Smart Learning Center ห้องเรียนแห่งอนาคตของซัมซุง เป็นห้องเรียนที่ก้าวข้ามข้อจำกัดในการเรียนแบบเดิมที่เด็กเป็นผู้รับ (Passive Learner)…

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลในโรงเรียน

เพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดการใช้กระบวนการและศูนย์เรียนรู้ Samsung Smart Learning Center ในโรงเรียนอย่างได้ผล โครงการฯ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขยายผลในโรงเรียนทั้ง 15 แห่งที่ร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2557 กิจกรรมดังกล่าว เป็นการขยายผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปสู่นักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาในโครงการ เพื่อให้สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมโครงการได้มีพื้นฐานความเข้าใจเป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning หรือ PBL) และมีโอกาสฝึกฝนทักษะ ICT และมีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีของซัมซุงเท่าเทียมกัน หลังกิจกรรมนี้ผ่านไป เราหวังว่าจะได้เห็นครูและนักเรียนมีความพร้อมที่จะใช้กระบวนการและศูนย์การเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายของโครงการ เกิดการค้นพบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ อีกทั้งประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเดิม เราจะติดตามความคืบหน้าของโรงเรียนต่าง ๆ มานำเสนอในเว็บไซต์โครงการตลอดปีการศึกษานี้ ดูตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลในโรงเรียนทั้งหมด >>…

อ่านเพิ่มเติม

เร่ิมแล้ววันนี้ ! โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 2

โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 2 เริ่มแล้วเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2557 เมื่อนักเรียนแกนนำ คุณครู และผู้บริหาร จาก 15 โรงเรียนทั่วประเทศ รวม 150 คนมาเข้าร่วมเวิร์คช็อปพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดขึ้น 2 รอบ ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2557 และวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมแรกของโครงการ ซึ่งมีเป้าหมายที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning หรือ PBL) โดยที่นักเรียนจะได้มีโอกาสฝึกทักษะเหล่านี้ ตั้งแต่การตั้งคำถาม และลงมือปฏิบัติงานจริงในพื้นที่เพื่อที่จะแสวงหาคำตอบด้วยตัวเอง ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ ICT ผ่านกระบวนการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิตอล (Digital Storytelling) นำเสนอผลงานเป็นด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีอันทันสมัยของซัมซุง ส่วนคุณครูและผู้บริหารก็ได้ทำความเข้าใจกับบทบาทของครูในศตวรรษที่ 21…

อ่านเพิ่มเติม