งานสัมมนา Education for the Future ปรับห้องเรียน เปลี่ยนอนาคต

ด้วยเชื่อว่าการพัฒนาการศึกษาเป็นเรื่องขอ­งทุกภาคส่วนในสังคม คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทย­าลัยธรรมศาสตร์ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า thaipublica.org จึงร่วมกันจัดงานสัมมนาระดมสมองและหาทางออ­กให้กับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของบริบทของประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน “Education for the Future ปรับห้องเรียน เปลี่ยนอนาคต” ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์แอท เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ