แนะเด็กไทยให้พบแนว: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแนะแนว
และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ'
สำหรับครูมัธยม

เสริมพลังคุณครูให้สามารถช่วยเด็กๆ ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพเป้าหมาย และเห็นแนวทางการพัฒนาตัวเองไปสู่อาชีพ ด้วยกระบวนการแนะแนวแบบ Active Learning และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery ในห้องเรียน

15 ตุลาคม 2561
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
เวลา 08.00 - 16.30 น.

เงื่อนไขการสม้คร

  • เป็นครูมัธยมศึกษา ซึ่งสังกัดโรงเรียน
  • การอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ครูที่สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ ต้องโอนเงินมัดจำ 1,000 บาท เพื่อสำรองที่นั่ง มาที่บัญชี 038-2-01350-8 (นางสุขจิต ศรีสุคนธ์) ธ.กสิกรไทย พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินในลิงก์รับสมัคร โดยทางโครงการฯ จะคืนเงินให้หลังจบการอบรม
  • ทางโครงการฯ จะยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมกลับไปทางอีเมลของครูผู้สมัครภายใน 3 วันทำการ 
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 ตุลาคม 2561 รับจำนวนจำกัดเพียง 80 คน

หมายเหตุ หากครูไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตามวันเวลาที่กำหนด โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ประสานงานโครงการ:
คุณอนุชิต นิธิมงคลทรัพย์ เบอร์ติดต่อ 063-195-1595
คุณตะวัน พงศ์แพทย์ เบอร์ติดต่อ 083-874-7310
โทร. 02-026-3144 อีเมล contact@samsungslc.org

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

08.00 – 08.45 น.ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น.พิธีเปิด
09.00 – 10.00 น.วงเสวนา ในหัวข้อ “#ของมันต้องค้น ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ”
โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และการแนะแนวเด็กวัยมัธยม
10.00 – 10.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 10.30 น.Unit 1 “เตรียมพร้อมเด็กสำหรับโลกอนาคต”
ทำความรู้จักสถานการณ์โลกในปัจจุบัน กับทักษะสำคัญที่ผู้เรียนต้องพัฒนา เพื่อให้สามารถเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต และทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ ในโลกศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
10.30 – 12.00 น.Unit 2: “ค้นพบตัวเอง”
ทำความรู้จักนวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ ฝึกการประยุกต์ใช้เว็บแอปพลิเคชัน ค้นพบตัวเองผ่านการทำแบบสำรวจพหุปัญญา ความเข้าใจแนวคิดพหุปัญญา และการค้นหาความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น.Unit 3: “ค้นพบอาชีพ”
ศึกษาแนวทางการจัดกระบวนการค้นพบอาชีพโดยใช้วิดีโอแนะนำอาชีพเป็นเครื่องมือ สู่การวางแผนการเรียนรู้
14.45 – 15.00 น.พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.00 น.Unit 3: “ค้นพบอาชีพ” (ต่อ)
นำเสนอผลงาน “แผนการเรียนรู้” และสรุปการเรียนรู้
16.00 – 16.30 น.พิธีปิดและรับเกียรติบัตร

แผนที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์