แนะเด็กไทยให้พบแนว: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแนะแนว และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ สำหรับครูมัธยม

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Slider_Widget”][/siteorigin_widget]

— ปิดรับสมัครแล้ว เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามจำนวน —

แนะเด็กไทยให้พบแนว: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแนะแนว
และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’
สำหรับครูมัธยม

เสริมพลังคุณครูให้สามารถช่วยเด็กๆ ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพเป้าหมาย และเห็นแนวทางการพัฒนาตัวเองไปสู่อาชีพ ด้วยกระบวนการแนะแนวแบบ Active Learning และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery ในห้องเรียน

15 ตุลาคม 2561
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
เวลา 08.00 – 16.30 น.

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด
09.00 – 10.00 น. วงเสวนา ในหัวข้อ “#ของมันต้องค้น ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ”
โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และการแนะแนวเด็กวัยมัธยม
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 10.30 น. Unit 1 “เตรียมพร้อมเด็กสำหรับโลกอนาคต”
ทำความรู้จักสถานการณ์โลกในปัจจุบัน กับทักษะสำคัญที่ผู้เรียนต้องพัฒนา เพื่อให้สามารถเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต และทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ ในโลกศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
10.30 – 12.00 น. Unit 2: “ค้นพบตัวเอง”
ทำความรู้จักนวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ ฝึกการประยุกต์ใช้เว็บแอปพลิเคชัน ค้นพบตัวเองผ่านการทำแบบสำรวจพหุปัญญา ความเข้าใจแนวคิดพหุปัญญา และการค้นหาความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น. Unit 3: “ค้นพบอาชีพ”
ศึกษาแนวทางการจัดกระบวนการค้นพบอาชีพโดยใช้วิดีโอแนะนำอาชีพเป็นเครื่องมือ สู่การวางแผนการเรียนรู้
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.00 น. Unit 3: “ค้นพบอาชีพ” (ต่อ)
นำเสนอผลงาน “แผนการเรียนรู้” และสรุปการเรียนรู้
16.00 – 16.30 น. พิธีปิดและรับเกียรติบัตร
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]