เวิร์คช็อป “การออกแบบกระบวนการ Active Learning และประยุกต์ใช้ นวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่เป้าหมายการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” รอบที่ 1 (09.00 – 12.00 น.)

กำหนดการการอบรม (รอบเช้า)

13 ตุลาคม 2559
ณ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2 อิมแพค ฟอรั่ม (ฮอล์ล 9) อิมแพค เมืองทองธานี

08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น.พิธีเปิดการอบรม
09.15 – 12.00 น.Workshop Unit 1 ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
เชื่อมการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชีวิตจริง ทำความรู้จักกับทักษะสำคัญที่ผู้เรียนต้องพัฒนา เพื่อให้สามารถเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต และทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ ในโลกศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
09.30 – 11.45 น.Workshop Unit 2 ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
ทำความรู้จักกับนวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’
ฝึกการประยุกต์ใช้ Web Application และเทคนิคการให้คำปรึกษา (Coaching)
เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพเป้าหมาย โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ดังนี้
1. ค้นพบตัวเอง การทำแบบสำรวจพหุปัญญา ความเข้าใจแนวคิดพหุปัญญา และการ ค้นหาความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
2. ค้นพบอาชีพ ศึกษาแนวทางการใช้วิดีโอแนะนำอาชีพ การใช้เค้าโครงคำถามเพื่อค้นคว้าอาชีพตามความสนใจของผู้เรียน
3. การวางแผนการเรียนรู้สู่อาชีพเป้าหมาย ออกแบบกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนพัฒนาตน และพัฒนาทักษะที่สำคัญและจำเป็น เพื่อก้าวสู่อาชีพเป้าหมาย
11.45 -12.00 น.สรุปกิจกรรมการเรียนรู้

ลงทะเบียนทางออนไลน์ และขอสงวนสิทธิ์ที่นั่ง สำหรับคุณครูที่ได้รับการยืนยันจากทางโครงการฯ แล้วเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-633-9950,  088-874-7310

ระบบลงทะเบียน

เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก
และเต็มครบตามจำนวนแล้ว ทางโครงการฯ
จึงขอปิดการลงทะเบียนไว้เพียงเท่านี้

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจงานเวิร์กชอป
“ห้องเรียนแห่งอนาคต เพื่ออนาคตของเด็กไทย” Educa 2016


Loading Map....