Future Career Bootcamp

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Samsung Future Career Bootcamp ค่ายเตรียมความพร้อม เพื่อเด็กมัธยมปลาย (ม.4) รู้ทันอนาคต ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ ที่คุณครูและนักเรียนจะร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกัน พบกับกิจกรรมตลอด 1 วันเต็มกับกระบวนการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning

กิจกรรมฐานสุดสนุกที่จะทำให้เข้าใจว่า AI – Automation – Big Data คืออะไร จะส่งผลต่อโอกาสในอาชีพอย่างไร และคาดการณ์ได้ว่าทักษะอาชีพใดจะลดหรือเพิ่มความสำคัญในอนาคตที่กำลังจะมาถึง เพื่อวางแผนรับมือ “ความเป็นจริงชุดใหม่” (The New Reality) และอนาคตที่มาถึงแล้ว

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
 1. นักเรียนจะได้ทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อนๆ ต่างโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหา ฝึกทักษะ สร้างสรรค์ผลงาน ผ่านด่านในกิจกรรมฐาน รวมถึงได้ฝึกทักษะการสังเกตตนเอง และสะท้อนย้อนทวน เพื่อการค้นพบและพัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กับการรู้จักทักษะใหม่ๆ
 2. คุณครูจะได้ทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อนครูต่างโรงเรียน โดยร่วมกระบวนการเช่นเดียวกับนักเรียน เพื่อให้เข้าใจและสามารถ นำกิจกรรมกลับไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโครงการฯ เสื้อยืดค่าย และใบงานประกอบกิจกรรม
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
 • โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
 • คุณครูผู้สอนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือระดับ ปวช.ของโรงเรียน จำนวน 1 คน เป็นผู้กรอกใบสมัครและรับหน้าที่ดูแลนักเรียน
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือนักเรียน ปวช. ปี 1 ของโรงเรียน จำนวน 3 คน (นักเรียนจากทุกแผนการเรียนสามารถเข้าร่วมได้)
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
 1. โครงการฯ จะเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 2 รอบ รอบละ 20 โรงเรียน โดยคัดเลือกจากใบสมัครที่ส่งเข้ามา
 2. ใบสมัครที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วย ครู 1 คน นักเรียน 3 คน
 3. กรอกใบสมัครออนไลน์โดยคลิกปุ่มด้านล่างของหน้านี้เพื่อไปหน้าลงทะเบียน โดยสมัครในนามโรงเรียน และส่ง (submit) ใบสมัคร ภายในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562
 4. ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการค้นพบตัวเองก่อนมาเข้าร่วมค่าย ให้คุณครูและนักเรียนทำแบบสำรวจพหุปัญญาในเว็บแอปพลิเคชัน Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการกรอกใบสมัครออนไลน์
 5. โครงการฯ จะประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมลที่คุณครูให้ไว้ ภายในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562
 6. คุณครู โอนเงินประกันการร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีตามที่ระบุในอีเมล ภายในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563
  เงินจำนวนนี้ โครงการฯ จะคืนให้เต็มจำนวนเมื่อโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้สมัครไว้เท่านั้น
 7. โครงการฯ จะส่งอีเมลยืนยันสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมลที่คุณครูให้ไว้ ภายหลังได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้ว

เตรียมข้อมูลครูและนักเรียน

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Icon_Widget”][/siteorigin_widget]

กรอกข้อมูลคุณครู

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Icon_Widget”][/siteorigin_widget]

กรอกข้อมูลนักเรียน 3 คน

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Icon_Widget”][/siteorigin_widget]

รอฟังผลการคัดเลือก

โปรดเตรียมข้อมูลนักเรียน (3 คน) ที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรม

 1. คำนำหน้า / ชื่อ – นามสกุล
 2. สายที่เรียน
 3. วัน / เดือน / ปี เกิด (*สำหรับทำประกันภัยการเดินทางกรอกตัวเลข ปีให้กรอกเป็น พ.ศ. เท่านั้น )
 4. หมายเลขบัตรประชาชน (*สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง)
 5. เบอร์ติดต่อ
 6. โรคประจำตัวนักเรียน*
 7. ความต้องการพิเศษด้านอาหาร

คำถามสัมภาษณ์ (นร.)

 1. เธอฝันอยากทำอาชีพอะไรในอนาคต
 2. เธอคิดว่าอะไรเป็นทักษะสำคัญที่จะใช้ในการทำงานที่เธอเลือก
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
 1. กิจกรรมทุกฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ จะไม่มีการรวมกลุ่มหรือทำกิจกรรมเพื่อแข่งขันในนามของโรงเรียน จึงแนะนำให้คัดเลือกผู้สมัครจากความสนใจต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
 2. กิจกรรมฐานต้องใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย
  • นักเรียน แต่งกายด้วยชุดพละโรงเรียน
  • คุณครู แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมกางเกงและรองเท้าที่เอื้อต่อการเคลื่อนไหวทำกิจกรรม
 3. การเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่สมัครไว้ เป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจาก
  • โครงการฯ จัดกิจกรรมนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคุณครูและนักเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก) และกิจกรรมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้เพียงจำนวนจำกัด การสมัครไว้และไม่มาร่วมกิจกรรมเป็นการตัดโอกาสผู้อื่นที่ควรได้รับประโยชน์
  • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมทุกฐาน
  • ก่อนการสมัคร กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันเวลาที่กำหนด หากสมัครไว้แต่ไม่มาเข้าร่วมกิจกรรม จะส่งผลต่อการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต
 4. หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนรายชื่อผู้สมัคร ขอให้ส่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงมายังอีเมลของโครงการฯ ภายในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เพื่อการทำเกียรติบัตรให้ตรงกับรายชื่อผู้รับ
 5. โครงการฯ ให้การสนับสนุนอาหารว่างเช้า และอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

– ปิดรับการลงทะเบียนแล้ว –

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงานโครงการฯ:

คุณนิธิวดี โห้เฉื่อย เบอร์ติดต่อ 083-540-8445
คุณอนุชิต นิธิมงคลทรัพย์ เบอร์ติดต่อ 063-195-1595
โทร. 02-026-3144
อีเมล contact@samsungslc.org
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]