วันแห่งการค้นพบ

  ต่อยอดการค้นพบ สร้างประสบการณ์ สู่รากฐานเพื่อศตวรรษที่ 21

วันแห่งการค้นพบ Samsung Discovery Day มีขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันที่เด็กๆ แต่ละกลุ่ม แต่ละโรงเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมในหนึ่งวัน นำเสนอผลงานสารคดีสั้นให้เพื่อนต่างกลุ่ม ครูในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ รวมถึงตัวแทนชุมชนได้ร่วมชื่นชม โดยที่เด็กๆ ได้นำหลักการแนวคิด PBL มาใช้ควบคู่ไปกับกระบวนการทำงาน ช่วยกันคิด ช่วยกันลงมือทำ ไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกร สัมภาษณ์คนในชุมชน เขียนสคริปต์ ถ่ายภาพ ตัดต่อวิดีโอ นำเสนอมุมมองและประเด็นที่น่าสนใจในชุมชน ทำให้แต่ละคนได้มีโอกาสลองทำในสิ่งแปลกใหม่ที่ตัวเองสนใจ และนำมาซึ่งผลงานอันเป็นที่น่าพึงพอใจ นอกจากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้คนในชุมชน โดยจุดประกายให้คนในชุมชนได้ค้นพบคุณค่าในตัวเองแล้ว เด็กๆเอง ตั้งแต่ได้เข้าโครงการซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ก็มีเรื่องราวการค้นพบที่หลากหลายและน่าทึ่ง ซึ่งการค้นพบในวันนี้นับได้ว่า เป็นรากฐานที่สำคัญที่จะช่วยต่อยอดการเรียนรู้ตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อันเป็นทักษะการเรียนรู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในอนาคต

[starbox]