Samsung Smart Learning Center บริบทใหม่ทักษะการศึกษาศตวรรษ 21

ปี 2556 เป็นครั้งแรกที่ได้ยินชื่อโครงการ “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 1” (Samsung Smart Learning Center) ทราบจากน้องในทีมที่ไปทำข่าวว่า มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ด้วยการสร้างนวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้แห่งอนาคต ในโรงเรียนต้นแบบทั้ง 10 แห่ง การดูงานครั้งนั้นกก็อยู่ที่โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงรายเช่นเดียวกับปีนี้ แต่บริบทได้เปลี่ยนไป

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณท์ภายใต้แบรนด์ “ซัมซุง” เชื่อว่า “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) จะผสมผสานเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการเข้ากับทักษะสำคัญที่เด็กจำเป็นต้องพัฒนา ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills – 4Cs) ทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ที่จะทำให้เด็กมีความสามารถในการสื่อสาร การแก้ปัญหา การคิดในเชิงวิพากษ์ เพื่อพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งอนาคต