จุดประกายห้องเรียนไอที พัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

กระแสเรียกร้องให้สังคมไทยมีการ “ปฏิรูปการศึกษา” ดังขึ้นทุกขณะ สอดรับกับแนวทางของนักวิชาการทั่วโลก ต่างขับเคลื่อนแนวคิดใหม่เรื่อง “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” ที่มุ่งเน้นสิ่งที่เรียกว่า “กระบวนการเรียนรู้” มากกว่า “ความรู้” ควบคู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยมาพัฒนาการเรียนการสอนที่มากกว่าห้องเรียนสี่เหลี่ยมแคบๆ