กระทรวงศึกษาฯ มอบ “เข็มเสมาคุณูปการ”

กระทรวงศึกษาฯ มอบ “เข็มเสมาคุณูปการ” โดยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบเข็มเสมาคุณูปการ และใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จากการทำโครงการ Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมทางด้านการศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กไทย โดยผ่านประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีไอซีทีและการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียน การสอน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมี นายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดเป็นผู้รับมอบ ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 123 ปี ณ หอประชุมคุรุสภา เมื่อ วันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา