โครงการฯ ขอเลื่อนการรับสมัครโรงเรียนในปีนี้ และจะเปิดรับอีกครั้ง ในปีการศึกษาถัดไป (2561/2562)