โครงการฯ ขอเลื่อนการรับสมัครโรงเรียนในปีนี้ และจะเปิดรับอีกครั้ง ในปีการศึกษาถัดไป (2561/2562)

ในปีการศึกษา 2560/61 ที่กำลังจะมาถึงนี้ โครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” มีแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพครู และโรงเรียน 47 แห่งในโครงการฯ เพื่อยกระดับและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ให้โรงเรียนและชุมชนที่สนใจ ได้มาศึกษาดูงาน “ห้องเรียนแห่งอนาคต” และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่เด็กไทยได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ดังนั้น จึงขอเลื่อนการเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้ และจะเปิดรับใหม่อีกครั้ง ในปีการศึกษาถัดไป (2561/62)

สามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหว และการเปิดรับสมัครได้ทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ หรือ เว็บไซต์ของโครงการฯ ต่อไป