เวิร์กชอป Samsung Career Discovery ติวเข้มครูแนะแนว (ภาคใต้)

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ร่วมเรียนรู้และฝึกออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อแนะแนวผู้เรียนให้ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ พร้อมพัฒนาตนสู่เป้าหมายอย่างเป็นระบบ ด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery ในห้องเรียน

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

  1. คู่มือครู เพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรม ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
  2. เกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมอบรมจากโครงการ Samsung Career Discovery

รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

คุณสุนันต์ สะซีลอ
แผนกห้องเรียนบูรณาการอิสลามศตวรรษที่ 21
โรงเรียนศาสนศึกษา จ.ปัตตานี

โทร. 098-670-1047

 

 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดการอบรม
09.15 – 10.15 น. Unit 1 “เตรียมพร้อมเด็กสำหรับโลกอนาคต”
ทำความรู้จักสถานการณ์โลกในปัจจุบัน และทักษะสำคัญที่ผู้เรียนต้องพัฒนา เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตและทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จในโลกศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
09.30 – 10.15 น. Unit 2: ค้นพบตัวเอง
ทำความรู้จักเว็บแอปพลิเคชัน Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ เรียนรู้แนวคิดพหุปัญญา ทำแบบสำรวจพหุปัญญาเพื่อค้นพบตัวเอง และแนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อค้นหาความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.30 น. Unit 3: ค้นพบอาชีพ
ศึกษาแนวทางการจัดกระบวนการ ‘ค้นพบอาชีพ’ โดยใช้วิดีโอแนะนำอาชีพเป็นเครื่องมือ
11.30 – 12.00 น. Unit 4: วางแผนพัฒนาทักษะ
แนวทางจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนวางแผนและลงมือพัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับอาชีพเป้าหมาย
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น. Unit 5: แผนการเรียนรู้เพื่อการแนะแนวในห้องเรียน
การวางแผนการเรียนรู้ เพื่อนำนวัตกรรม นวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ ไปประยุกต์ใช้ในการแนะแนวในห้องเรียน
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 15.40 น. Unit 5: แผนการเรียนรู้เพื่อการแนะแนวในห้องเรียน (ต่อ)
นำเสนอผลงาน “แผนการเรียนรู้” และสรุปการเรียนรู้
15.40 – 16.00 น. พิธีปิดและรับเกียรติบัตร
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]