ค้นพบตัวเอง

เพราะปัญญาของคนเราไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะความสามารถทางคณิตศาสตร์และภาษาเท่านั้น ลองมาสํารวจตัวเองด้วยทฤษฎีพหุปัญญาของ ดร.ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์ ที่เชื่อว่าเราทุกคนต่างมีปัญญาโดดเด่นหลากหลายแบ่งออกได้ไม่น้อยกว่า 8 ด้าน ซึ่งทําให้แต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้และมีความสามารถเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Video icon คลิกเพื่อดูวีดีโอแนะนำเรื่องพหุปัญญา
ปัญญาด้านภาษา
หลายคนอาจนึกถึงการใช้ภาษาเขียนเป็นหลัก แต่แท้จริงแล้ว ผู้ที่มีปัญญาหรือความถนัด ด้านนี้จะสามารถรับรู้ เข้าใจ และสามารถใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาษาพูด ภาษามือ ฯลฯ เพื่อสื่อสารได้เช่นกัน ผู้มีปัญญาหรือความถนัดด้านนี้จะ 
• เรียนรู้ผ่านภาษาได้ดี เช่น ฟังจับใจความได้ดี มีทักษะในการอ่านเขียน ใช้คําและจดจําข้อมูล 
• สื่อสารด้วยภาษาได้ดีจึงมักถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นคําพูด เรื่องเล่า ข้อเขียน บทกวีต่างๆ มากกว่าเป็นภาพ
 • เก่งในการเล่าเรื่อง อธิบาย สอน พูดโน้มน้าวใจ เล่าเรื่องตลก
ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
หลายคนมักมองด้านความถนัดทางการคิดคำนวณเพียงอย่างเดียว แต่จริงๆ แล้วปัญญาหรือความถนัดด้านนี้หมายรวมถึงความถนัดในการเรียนรู้ด้วยเหตุผล ตรรกะ และตัวเลข โดยสามารถเชื่อมโยง ความคิดเชิงนามธรรมให้ออกมาในเชิงรูปธรรม เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน ผู้มีปัญญาด้านนี้จะ • คิดเป็นระบบโดยเรียงลําดับตามเหตุการณ์ หรือตามตัวเลข • มีทักษะในการแก้ปัญหาจัดลําดับหรือจัดกลุ่มข้อมูล • มีทักษะด้านคณิตศาสตร์ • เก่งที่จะเชื่อมโยงข้อมูลชิ้นต่างๆ เข้าเป็นภาพใหญ่ • กระตือรือร้นสนใจสิ่งรอบตัว ชอบตั้งคําถามและทดลองเพื่อให้ได้คําตอบ
ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์
ผู้มีปัญญาหรือความถนัดด้านนี้โดดเด่น จะสามารถรับรู้ทางสายตาได้ดี มองเห็นพื้นที่ รูปทรง ระยะทาง และตําแหน่งอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน • ไวต่อการรับรู้ในเรื่องทิศทางระยะทางแผนผังแผนภาพหรือแผนที่ต่างๆ • ชอบเรียนรู้ด้วยแผนที่ตารางแผนภูมิรูปภาพวิดีโอและภาพยนตร์ • มีทักษะการสเก็ตช์ภาพ วาดเขียน รวมไปถถึง การออกแบบภาพมิติต่างๆ และจัดวางองค์ประกอบภาพได้ดี
ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
แสดงออกผ่านความสามารถที่จะควบคุมและเคลื่อนไหวร่างกาย ได้อย่างคุ้นเคย เป็นธรรมชาติ ผู้ที่มีปัญญาด้านนี้อย่างโดดเด่นจะสามารถจดจํา ประมวลข้อมูลของสิ่งที่อยู่รอบตัวในสามมิติ ทําให้สามารถควบคุมร่างกายและการเคลื่อนไหวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ทําให้เต้นรําาและเล่นกีฬาได้คล่องแคล่ว • มีความไวทางประสาทสัมผัสคล่องแคล่วแข็งแรงรวดเร็วและยืดหยุ่น 
• มีทักษะในการใช้สายตาสัมพันธ์กับการใช้ส่วนอื่นๆ ของร่างกายทั้งมือและเท้า เช่น เล่นบอลได้ดี ยิงเป้าได้แม่น • มีความสามารถในการใช้มือหรือส่วนต่างๆ ของร่างกายประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ • มักแสดงออกหรือสื่ออารมณ์ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายศิลปะการแสดงการเลียนแบบท่าทาง
ปัญญาด้านดนตรี
ผู้ที่มีปัญญาหรือความถนัดด้านดนตรีจะสามารถสร้าง ซึมซับ และเข้าถึงสุนทรียะทางดนตรี เขาจะรู้สึก เป็นธรรมชาติที่สุดเมื่อได้ถ่ายทอดตัวตน ความรู้สึกนึกคิดผ่านบทเพลง เสียงดนตรี หรือท่วงทํานอง ผู้มีปัญญาหรือความถนัดด้านนี้จะ 
• ไวต่อเสียงที่อยู่รอบตัว เช่น เสียงกระดิ่ง หยดน้ำ
 • สามารถแยกแยะเสียงจดจําาจังหวะทําานองและโครงสร้างทางดนตรีได้ดีทําาให้มีทักษะในการร้องเพลง ผิวปาก ฮัมเพลง เคาะจังหวะ และเล่นเครื่องดนตรี
ปัญญาด้านสังคมและปฎิสัมพันธ์
ผู้มีปัญญาหรือความถนัดด้านนี้จะสามารถสร้างความสัมพันธ์และเข้าใจผู้อื่น มีทักษะในการเข้าใจถึงอารมณ์ ความรู้สึก แรงบันดาลใจ และแรงกระตุ้นของผู้คน • สามารถมองสิ่งต่างๆ ด้วยมุมมองคนอื่นๆ รอบตัวเพื่อให้เข้าใจว่าคนผู้นั้นนึกคิดหรือรู้สึกอย่างไร • รับฟังและเข้าใจผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจ มีความรู้สึกร่วม และให้คำปรึกษาได้ • สื่อสารและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมีความสามารถในการโน้มน้าวไปจนถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คน • เป็นนักจัดการความขัดแย้งและประสานความร่วมมือ โดยใช้ทั้งภาษาพูดและภาษากาย
ปัญญาด้านการรับรู้และเข้าใจตนเอง
ผู้ที่มีปัญญาหรือความถนัดด้านนี้โดดเด่น จะมีความสามารถในการรู้จัก ตระหนักรู้ และเท่าทันตนเอง มองภาพตนเองตามความเป็นจริง • เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนชัดเจนว่าตนชอบหรือไม่ชอบอะไร • วิเคราะห์แบบแผนการคิดของตนเองเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและสัมพันธภาพกับผู้อื่น • มีความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและแรงจูงใจของตนเองอย่างลึกซึ้ง • เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและมีแรงจูงใจที่จะไปให้ถึงเป้าหมายและความใฝ่ฝัน • ควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ
ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา
ผู้มีปัญญาหรือความถนัดด้านนี้ จะสนใจสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เข้าใจกฎเกณฑ์ ปรากฏการณ์ การเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี • สามารถสังเกตและคาดการณ์ความเป็นไปของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • สามารถจัดจําาแนกแยกแยะประเภทของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ • มีทักษะในการจัดระบบคิดภายในตัวเองแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและเข้าใจธรรมชาติรอบตัว • แยกแยะความเป็นจริงทั้งลักษณะร่วมและแตกต่างของสิ่งรอบตัวจดจําารายละเอียดสนุกกับการแจกแจง และจัดระบบสิ่งต่างๆ รอบตัว