คู่มือสำหรับคุณครู

สําหรับคุณครูท่ีอยู่นอกโครงการ Samsung Smart Learning Center สามารถขอรับเอกสารคู่มือครู สําหรับจัดกิจกรรมค้นพบตัวเอง-ค้นพบ อาชีพเพื่อส่งเสริมพหุปัญญาแต่ละด้านให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนของท่านเองได้ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับเอกสาร

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.