โรงเรียนในโครงการ

ปี 2556


ปี 2557


ปี 2558


ปี 2559


ปี 2561

โรงเรียนเทพา จัดการเรียนรู้ สอดคล้องชุมชน

โรงเรียนเทพา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ตั้งอยู่ที่ อ.เทพา จ.สงขลา เนื่องจากนักเรียนในโรงเรียนมีทั้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบพหุวัฒนธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

admin

กันยายน 27, 2018