โรงเรียนดารุสสาลาม โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน

โรงเรียนดารุสสาลาม ตั้งอยู่ที่ ต.ตังหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาขนาดใหญ่ บริหารงบประมาณในรูปแบบมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไร

โรงเรียนมีความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการได้บ่อยครั้ง โดยนักเรียนสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม และทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อนำสิ่งเหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบ ผู้ปกครองของนักเรียนให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นอย่างดี