โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เรียนรู้เพื่อพัฒนา สู่การค้นพบศักยภาพในตัวเอง

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี โรงเรียนก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2519 นักเรียนส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของชาวชุมชนใน ต.อ่างทอง ทำให้โรงเรียนและชุมชนมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิด

ผู้บริหารและคณะครูมีความตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะในการทำงานให้กับนักเรียน เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง โดยครูที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นกลุ่มครูรุ่นใหม่ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับชุมชน และสามารถพาเด็กๆ ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพในท้องถิ่นของตนเองได้