โรงเรียนเทพา จัดการเรียนรู้ สอดคล้องชุมชน

โรงเรียนเทพา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ตั้งอยู่ที่ อ.เทพา จ.สงขลา เนื่องจากนักเรียนในโรงเรียนมีทั้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบพหุวัฒนธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน รวมทั้งยังต้องการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เพราะอำเภอเทพามีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย