บ้านหมี่วิทยา ร้อยเรียงชุมชนสืบสานความสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เป็นโรงเรียนระดับมัธยมประจำอำเภอ และก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า 90 ปี ดังนั้น สายใยความสัมพันธ์ของชุมชน จึงเหมือนเครือญาติ เพราะศิษย์รุ่นเก่าที่จบออกไปก็จะส่งลูกหลานกลับมาเรียนที่นี่ สายสัมพันธ์เช่นนี้ จึงกลายเป็นจุดแข็งระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่คอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกันเสมอมา

จุดเด่นอีกด้านคือการทำงานของอาจารย์ที่ทำงานร่วมกันเป็นทีม และคอยสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ จนได้รับรางวัลชนะเลิศด้านวิทยศาสตร์ในระดับจังหวัดเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาคเมื่อปี 2555และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมยมปลาย ในปีเดียวกัน

นอกจากความโดดเด่นทางด้านวิทยศาสตร์แล้ว ทางโรงเรียนก็ดึงเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนไทยพวน ซึ่งเป็นชุมชนท้องถิ่นเข้ามาผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบ PBL เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับชุมชน เช่น เรื่องการย้อมผ้า และนำภาษาท้องถิ่นกลับมาใช้เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชุมชน