ภูกระดึงวิทยาคม โรงเรียนในดินแดนชายขอบ

แม้จะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอภูกระดึง จ.เลย แต่ “ภูกระดึงวิทยาคม” ก็เรียกตัวเองว่าเป็นโรงเรียนประจำ อ.ชายขอบ อาจเพราะทำเลที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้กับพื้นที่รอยต่อชายแดนไทย – ลาว โดยอยู่ห่างจากท่าลี่ เมืองหน้าด่านสู่สปป.ลาวเพียง 50 กิโลเมตร

“โจทย์ที่โรงเรียนตั้งไว้คือทำอย่างไรเราถึงจะสามารถสร้างคนให้มีคุณภาพแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล” อิฏฐารมย์ ประชุมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม บอกว่าถึงความตั้งใจในการบริหารโรงเรียนบนความขาดแคลนทรัพยากร และงบประมาณ โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นหัวใจสำคัญ ว่าภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ จะทำอย่างไรที่จะพัฒนาและดึงศักยภาพเด็กออกมาให้ได้มากที่สุด

แนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนา “คน” ใน 3 เรื่องหลัก เรื่องแรก คือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เรื่องที่ 2 เน้นการพัฒนาความรู้ให้รู้เท่าทันโลก และเรื่องสุดท้ายคือมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ที่หากเด็กไม่มีโอกาสศึกษาต่อเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาก็สามารถประกอบอาชีพได้เลย โดยทักษะต่างๆ ที่โรงเรียนมุ่งเน้น เช่น ทักษะในวิชาชีพอุตสาหกรรม ทักษะคอมพิวเตอร์ ทักษะในการทำในการทำเกษตรกรรม ฯลฯ

ที่นี่จึงมีพื้นที่ทดลองในการทำฟาร์ม ปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานโดยบูรณาการแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการไปในการเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรด้วย ไม่ว่าจะเป็น การคิดคำนวณต้นทุน ตลาด วิธีการขาย เป็นต้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต

ที่ผ่านมายังสนับสนุนทุกทางให้เด็กสามารถค้นพบความชอบและความถนัดอื่นๆ นอกจากความสามารถทางวิชาการผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน

กลุ่ม “ผักหวานทีม” ที่เป็นการรวมตัวกันของเด็กๆ จากหลากหลายชั้นเรียนในการผลิตภาพยนตร์สารคดีสั้น เป็นตัวอย่างของเด็กๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจนสามารถสร้างผลงานและทำให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้นในระดับประเทศ ในงานสารคดีสั้นที่ชื่อว่า “ภูกระดึงบ้านฉัน เมืองอัศจรรย์แห่งขุนเขา” โรงเรียนประจำอำเภอชายขอบแห่งนี้จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของคนภูกระดึง และเป็นอีกบทพิสูจน์ที่ว่า ความห่างไกลและข้อจำกัด ไม่ได้เป็นข้อจำกัดและอุปสรรคในการเรียนรู้และการสร้างให้เกิดการค้นพบศักยภาพที่มีอยู่ของเด็ก