โรงเรียนวัดทุ่งหลวงมุ่งพัฒนาบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ถนนลาดยางที่สองข้างทาง ร่มรื่นไปสวนยาง พามุ่งหน้าเข้าสู่โรงเรียนวัดทุ่งหลวง จังหวัดสุราษรฎ์ธานี โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนที่มีขนาดไม่ใหญ่ และภายในเต็มไปด้วยต้นไม้ บรรยากาศร่มรื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่า ถึงจะเป็นโรงเรียนขยายโอกาส แต่ก็มีนักเรียนเพิ่มขึ้นในอัตตราที่ต่อเนื่อง ซึ่งตอนนี้มีจำนวนนักเรียนอยู่ที่ 521 คนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดยทางโรงเรียนมีแนวคิดในเรื่องการพัฒนาทางด้านสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ความปลอดภัยและสถานที่ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน จนโรงเรียนวัดทุ่งหลวงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองที่จะส่งลูกหลานเข้ามาเรียนที่นี่ ทั้งจากในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง

ในเรื่องของการสอนทางโรงเรียนและคุณครูได้เริ่มมีการนำการเรียนการสอนแบบ PBL หรือ Problem based Learning มาประยุกต์ใช้ในบางรายวิชาและมีการเรียนรู้ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี ICT ที่อาจารย์มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์จนสามารถนำเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและให้นักเรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และควบคู่ไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน ภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนคุณภาพ นำสมัย ก้าวไกลสู่อาเซียน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”