โรงเรียนเทิงวิทยาคม วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อสื่อสารกับชุมชน