โรงเรียนเทิงวิทยาคม วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อสื่อสารกับชุมชน

โรงเรียนเทิงวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ที่มีนักเรียนขนาด 2,583 คน และ “เทิง” เป็นอำเภอที่ถือว่า เป็นหน้าด่าน ในการเปิดต้อนรับอาเซียน การเตรียมตัวทางภาษา จึงเห็นได้ชัดในตัวนักเรียน

ความเด่นชัดที่ ร.ร.เทิงวิทยาคมคือความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในชุมชนจนได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. ภายในหน่วยงานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกระบวนการ PBL จึงถูกนำมาใช้กับเด็กนักเรียนในโครงงานปัญหาจากท้องถิ่น และเมื่อผลการเรียนรู้จาการทำโครงงานเสร็จก็จะถูกนำมาสื่อสารกับชุมชนโดยถ่ายทอดผ่านสื่อละครและสื่อต่างๆ

ที่โรงเรียนนักเรียนจะถูกปลูกฝังในเรื่อง “การคิดค้นและค้นพบ” เด็กๆจึงมีความสนใจงานด้านวิจัยท้องถิ่นที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาความรู้และเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ชมรมเยาวชนคนรักษ์แม่น้ำอิง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอผลงานการวิจัยและการอนุรักษ์แม่น้ำอิงที่ประเทศเกาหลีใต้ในโครงการ Asia Pacific Youth Water Forum