ขุนหาญวิทยาสรรค์ สร้างสรรค์โครงการเน้นเรียนรู้ภายใน

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่อยู่ภายใต้สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ และเด็กนักเรียนมาจากชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เช่น กูย เขมร ลาว เยอ

โรงเรียนได้ประยุกต์ใช้การสอนแบบ Problem-bases Learning หรือ PBL กับโครงการวิทยาศาสตร์ใน “วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน” และโครงการเพาะพันธ์ปัญญาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมของเด็กๆก็คือ ผลงานที่เด็กคิดนั้นช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเกษตรและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของคนในชุมชนโดยตรงจนมีการขอซื้อผลงานและให้ทุนกับเด็กๆในการเอาไปพัฒนาต่อ

นอกจากเรื่องการเรียนรู้จากภายนอกแล้วนักเรียนที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองในแง่ของความคิดและจิตใจที่ประสานเข้ากับการเรียนรู้แบบจิตปัญญาที่ครูผู้สอนจะเชื่อมโยงเข้ากับการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กได้เกิดการพัฒนาตนเอง การเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center จึงจะเป็นการต่อยอดและขยายผลซึ่งนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ให้กับเด็กได้อย่างยั่งยืน