ชลบุรี “สุขบท” เรียนดี กิจกรรมเด่น

โรงเรียนชลบุรี สุขบท เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ที่มีการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นพื้นฐานและมีการจัดการเรียนรู้แบบ STEM ผสมกับการเรียนการสอนตามแบบหลักสูตรปกติ โดยเฉพาะวิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหารโรงเรียนที่เน้นผลักดันงานวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว โรงเรียนยังเน้นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมและโครงการต่างๆให้กับนักเรียน เพื่อให้ได้มีประสบการณ์และเสริมสร้างทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

และจุดมุ่งหมายที่โรงเรียนชลบุรี สุขบท ได้คาดหวังไว้กับการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียนของตนไว้ก็คือ สามารถนำการเรียนการสอนที่จะทำให้เกิดทักษะแห่งอนาคตมาบูรณาการสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นให้เด็กเกิด Self Learning หรือ การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ Samsung Smart Learning Center