โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ในชุมชน

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดปทุมธานี ที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองอุตสาหกรรม เด็กๆ จึงมีทั้งคนในชุมชนและเด็กที่ย้ายตามครอบครัว

ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสแต่โรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจ ที่ผ่านมาเด็กๆ สนใจการผลิตสื่อและผลิตหนังสั้นจนได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคกลางและตะวันออก นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตามความสนใจ ทั้งในด้านวิชาการ ศิลปะ กีฬาและ ICT การเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center จึงเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการสร้างการค้นพบ ศักยภาพ ความสามารถและความสนใจของเด็ก และเป็นส่วนเสริมที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมเด็กให้สามารถก้าวออกไปเผชิญหน้ากับความท้าทายในสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต