นนทรีวิทยา เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต

โรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นโรงรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2496 ในชื่อเดิมคือ โรงเรียนมหาเมฆ ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนในเมืองแต่ก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่รอบๆบริเวณโรงเรียน เด็กๆในโรงเรียนมีพื้นฐานครอบครัวที่หลากหลายและแตกต่าง ทั้งเด็กที่อยู่ในชุมชนคลองเตยซึ่งตั้งอยู่ใกล้โรงเรียน ไปจนเด็กจากครอบครัวปานกลางที่พ่อแม่ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนและประกอบธุรกิจส่วนตัว

โรงเรียนตั้งอยู่ในสังคมและชุมชนแบบเมือง หลักสูตรการเรียนการสอนของที่นี่นอกจากจะมีหลักสูตรประกอบด้วยวิชาบังคับและมีวิชาเลือกเสรีที่หลากหลายแล้ว ยังมีการเรียนแบบวิชา IS หรือ Independent Study ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โดยให้นักเรียนเป็นผู้คิดวิเคราะห์และตั้งคำถามรวมถึงหาคำตอบด้วยตัวเอง

นอกจากนี้โรงเรียนนนทรีวิทยายังมุ่งเน้นและจัดการเรียนพิเศษเกี่ยวกับวิชาชีพในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้เด็กได้สัมผัสประสบการณ์จริงและเป็นทักษะอาชีพติดตัวให้กับเด็ก การเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center จึงจะช่วยการต่อยอดและเตรียมความพร้อมให้เด็กเพื่อเผชิญหน้ากับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคตสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน