โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม โรงเรียนขยายโอกาสที่พัฒนาบนฐานของตัวเอง

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม จังหวัดนครปฐม เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ฝ่ายบริหารและบุคลากรมีความสามารถในการพัฒนาโรงเรียนภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด และยังเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้

แต่ภายใต้ข้อจำกัดนี้ โรงเรียนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้เท่าเทียมกับโรงเรียนใหญ่ๆได้ และสามารถส่งนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน อาทิเช่น กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3 จนได้รับรางวัลเหรียญทอง

และด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนนั้นต้องการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและเด็กนักเรียนของตนไ้ด้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมไทยและสังคมโลก การเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center ของโรงเรียนจึงหวังว่าโครงการจะช่วยพัฒนาเด็กตลอดจนการพัฒนาครูให้มีความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันยุคทันสมัยและพัฒนาทักษะการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ