โรงเรียนป่าติ้ววิทยา เรียนรู้คู่ชุมชน

ป่าติ้ววิทยา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอขนาดเล็ก แต่อบอวนไปด้วยลักษณะของความเป็นชุมชนที่ซ้อนทับอยู่ในโรงเรียน

โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนมีความโดดเด่นในด้านบูรณาการด้านการศึกษาให้เข้ากับวิถีชีวิตและประเพณีในท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านกสิกรรมที่โรงเรียนมีท้องนาเอาไว้ให้เด็กได้เรียนรู้และลงมือทำนา สุดท้ายก็นำผลผลิตมาแบ่งปันและขายให้กับคนในชุมชนเพื่อเอารายได้กลับมาพัฒนาโรงเรียน

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนที่มีความต้องการในการพัฒนาด้านการศึกษาประกอบกับอาจารย์มีประสบการณ์ในการทำโครงการต่างๆ การเรียนการสอนจึงเป็นแบบ Inquiry based Learning ที่ให้เด็กได้สืบค้นหาข้อมูลในการเรียนรู้และแก้ปัญหาผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆ และเด็กได้เป็นผู้ถ่ายทอดหน้าชั้นเรียน