พะเยาพิทยาคม เรียนรู้บนฐานงานวิจัย

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจึงมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning ให้กับบุคลากรในโรงเรียน และยังได้เข้าร่วมโครงการเพาะพันธ์ปัญญากับมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้งานวิจัยเป็นฐานหรือที่เรียกว่า Research Based Learning (RBS)

นอกจากการเรียนรู้บนฐานงานวิจัยแล้ว ทางอาจารย์ผู้สอนยังได้พัฒนาสื่อการสอนที่ใช้ช่องทาง Social Media ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชั้นเรียนในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ โดยสามารถเรียนรู้เนื้อหาผ่านการเรียนการสอนผ่านบล็อคที่จัดทำขึ้นและยังเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนได้อีกทางหนึ่ง

โดยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและคณะอาจารย์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมได้มองถึงความสำคัญของการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเชื่อว่าการเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเรียนได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ที่จะช่วยสร้างพลังการเรียนรู้จะเป็นตัวช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับออกไปดำรงชีวิตในอนาคตต่อไป