โรงเรียนวิเชียรมาตุ พัฒนาการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

โรงเรียนวิเชียรมาตุเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ในจังหวัดตรังมีความเก่าแก่ด้วยอายุของโรงเรียนเกือบ 100 ปี โรงเรียนมีความโดดเด่นด้านการเรียนรู้ในเชิงวิชาการ และมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีโดยประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนโดยการสร้างกลุ่มสำหรับการติดต่อและมอบหมายเนื้อหาการเรียนให้กับนักเรียนในการส่งงานและตรวจสอบคะแนนต่างๆ ของตนเอง โดยมุ่งเน้นให้ทั้งตัวอาจารย์ผู้สอนและนักเรียนมีความเป็นเลิศด้าน IT ควบคู่กันไป

แม้จะมีความพร้อมด้านวิชาการ แต่สิ่งที่โรงเรียนมุ่งหวังในการเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning คือการเตรียมความพร้อมของเด็กให้พัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้พัฒนาทักษะสำคัญอื่นๆ ที่ต้องเกิดขึ้นควบคู่กับความรู้ในวิชาหลัก ได้แก่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทำงาน และทักษะด้านข้อมูลสื่อและเทคโนโลยี