สองพิทยาคม เด่นวิทยาศาสตร์ เน้น ICT ควบคู่เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

โรงเรียนสองพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยโรงเรียนให้ความสนใจในเรื่องการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาตร์และด้าน ICTและให้ความสำคัญกับเรื่องการเรียนรู้ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน โดยจัดทำพิพิทธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปเข้ามาเรียนรู้และศึกษา

จากวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารของโรงเรียน บวกกับความต้องการของครูผู้สอนทำให้โรงเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center โดยหวังว่านวัตกรรมของซัมซุงและเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนเกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับนักเรียน