โรงเรียนหนองบัว พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมุ่งเน้นเทคโนโลยี

โรงเรียนหนองบัวเป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่ได้ใช้หลักสูตรโรงเรียนมาตราฐานสากลในการจัดการเรียนการสอนและได้วางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สนองต่อความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้านตามแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 มีการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมจากชุมชน มีครูภูมิปัญญาที่อยู่ในชุมชนเข้ามาถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ

แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง แต่โรงเรียนก็เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำในเรื่องต่างๆนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนโดยเฉพาะกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ผ่านโครงงานด้านหุ่นยนต์ที่วันนี้ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลมาแล้วทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ความสนใจเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center ของโรงเรียนเพราะเชื่อว่าจะสามารถนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้