อุดมสิทธิศึกษา โรงเรียนแห่งความหลากหลาย

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสังขละ จ.กาญจนบุรี ติดชายแดนรอยต่อของพม่า เด็กๆในโรงเรียนจึงมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุที่มีทั้ง ไทย กระเหรี่ยง มอญ พม่า ลาว การเรียนการสอนของที่นี่จึงมีลักษณะพิเศษเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อให้เนื้อหาได้สอดคล้องกับความหลากหลายของท้องถิ่น

ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนที่ดูเหมือนตั้งอยู่ดินแดนชายขอบ แต่เด็กนักเรียนก็มีความรู้และความสามารถในการใช้ทักษะและศักยภาพของตนเอง ในการใช้สื่อสารสนเทศลงไปเรียนรู้เรื่องราวในชุมชนและกลับมาผลิตสื่อเพื่อใช้สื่อสารกับชุมชนเช่น ผ่านการจัดรายการวิทยุชุมชน

ด้านการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่โรงเรียนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นคือ โปรแกรมการเรียนรู้พิเศษสำหรับ 5 อาชีพในท้องถิ่น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีทักษะทางด้านอาชีพติดตัวโรงเรียนเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินโครงการ Samsung Smart Learning Center  ที่เน้นให้เด็กได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติ และหวังว่าทั้งหมดนี้จะช่วยให้เด็กนักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองที่นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายชีวิตในอนาคต