โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เรียนรู้แบบบูรณาการสร้างปัญญาเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำโขงซึ่งเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตให้กับอำเภอเชียงของและเป็นเส้นกั้นระหว่าง สปป.ลาว ที่นี่มีทั้งความสงบในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ เช่น ไทยลื้อ ขมุ ม้ง อาข่าและจีนฮ่อ

เนื่องจากอำเภอเชียงของเป็นพื้นที่ๆ คล้ายกับหน้าด่านที่จะสามารถจะใช้เป็นช่องทางในการเชื่อมต่อแนวเศรษฐกิจและมีชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวมากขึ้น

และในแง่ของการพัฒนาในตัวเชียงของนี้เองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านชุมชน สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศและสังคม ทางโรงเรียนจึงมีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้และเตรียมพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง โดยปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้เนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรจากส่วนกลางให้เข้ากับการเรียนรู้ในเรื่องชุมชน เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กได้เท่าทันโลกในยุคโลกาภิวัฒน์และประชาคมอาเซืยนที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center นอกจากเป็นการเปิดโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีให้กับเด็กๆ แล้ว ยังจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการได้รับการศึกษาเทียบเท่ากับเด็กในเมืองใหญ่