โรงเรียนเมืองถลาง เรียนรู้เนื้อหาเสริมสร้างทักษะชีวิต