โรงเรียนเมืองถลาง เรียนรู้เนื้อหาเสริมสร้างทักษะชีวิต

ด้วยบริบทของจังหวัดภูเก็ต ที่มีความหลากหลายในเรื่องของวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นและการเคลื่อนย้ายของคนต่างถิ่นที่ต้องอาศัยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดและไม่อาจหลีกเลี่ยงกับปัญหาที่พบในเมืองแห่งการท่องเที่ยวและพัฒนาได้

ดังนั้น โรงเรียนเมืองถลาง จึงเป็นโรงเรียนที่มีความเข้าใจในบริบทของนักเรียนและมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านเนื้อหาจากวิชาหลักและประยุกต์ให้เข้ากับทักษะชีวิต เด็กที่นี่จึงชอบเรียนผ่านรูปแบบโครงงานและกิจกรรม โรงเรียนจะคอยกระตุ้นในเรื่องการคิดวิเคราะห์ให้กับเด็กและมีการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในเรื่องการงานอาชีพและด้านสิ่งแวดล้อม

และด้วยความโดดเด่นของบุคลากรในโรงเรียนที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการบริหารงาน โรงเรียนจึงตั้งเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center เพื่อนำรูปแบบการเรียนรู้แบบ PBL และการเรียนรู้ผ่านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการและยั่งยืน