โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

กิจกรรมนำทักษะชีวิต แสวงหาความรู้และภูมิปัญญา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

โรงเรียนท่าใหม่ “พลูสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” เป็นโรงเรียนประจำอำเภอท่าใหม่ จ.จันทบุรี ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายทางด้านอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ จึงมีจุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในด้านต่างๆและสามารถนำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตได้

“สหวิทยการ” จึงเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนตามโครงการนำร่องโรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 โดยให้นักเรียนลงไปศึกษา เรียนรู้เรื่องราวในชุมชม และกลับมานำเสนอผลการเรียนรู้ในรูปแบบผลงาน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนให้นักเรียนเป็นต้นทางของการเรียนรู้ ไม่ใช่ปลายทางที่เข้าไปเพียงแค่รับรู้หรือเรียนรู้ เปลี่ยนจากความรู้ความจำกลายมาเป็นทักษะที่นำไปใช้ได้จริง