โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 จ.นครศรีธรรมราช

จุดเริ่มต้นเล็กๆทางการศึกษาและเพิ่มโอกาสของคนในชุมชน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 จ.นครศรีธรรมราช หรือ ในชื่อเดิมคือ โรงเรียนประชาบาลท่าศาลา เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่ประกอบอาชีพประมงและนับถือศาสนาอิสลาม

โรงเรียนแห่งนี้มุ่งเน้นการช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้ลูกหลานของคนในชุมชนได้เรียนหนังสือที่สอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนให้กับเด็กและเป็นรากฐานในการต่อยอดทางการศึกษาและดำรงชีวิตในอนาคต