โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

แม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” โรงเรียนมัธยมหนึ่งเดียวในอำเภอ

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียวในอำเภอแม่สะเรียง และถือเป็นโรงเรียนหลักในทางโซนใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงต้องคอยรองรับนักเรียนจากในชุมชนและอำเภอกับจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง ดังนั้นวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นจึงมีความหลากที่ผสมผสานกับคนพื้นเมือง กระเหรี่ยง ละว้า พม่า และไทใหญ่

ถึงแม้โรงเรียนจะอยู่ห่างไกลจากส่วนกลางจากตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่ก็สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองทั้งในและนอกพื้นที่ในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้