โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

น้ำยืนวิทยา พัฒนาการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เพื่อเป็นสถานศึกษาในลูกหลานของชุมชน

โรงเรียนน้ำยืนวิทยา จ.อุบลราชธานี เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ และอยู่ห่างจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศกัมพูชาเพียง 12 กิโลเมตร ในโรงเรียนจึงมีความหลากหลายทางชาติพันธ์และภาษาของท้องถิ่น ถึงจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางอย่างตัวจังหวัดแต่โรงเรียนก็มีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้คนในชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนโรงเรียนของชุมชน ด้วยเป้าประสงค์ที่ว่า “จัดการศึกษาให้ผู้เรียนอย่างทั่วถึง ยึดหลักคุณธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่มาตรฐานสากล”