โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

“ปงพัฒนา” สร้างรากฐานการศึกษา ส่งเสริมผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21

ปงพัฒนาวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลางประจำอำเภอในจังหวัดพะเยา ด้วยสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนที่เต็มไปด้วยร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์สำคัญของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติ จึงทำให้โรงเรียนแห่งนี้ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเกียรติบัตรขั้นที่ 1 จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยโรงเรียนตั้งอยู่ในอำเภอเล็กๆที่มีความเงียบสงบและเกษตรกรยังเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน ดังนั้นเมื่อวิถีชีวิตเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงและตัวนักเรียนคือกำลังหลักในอนาคต ทำให้เป้าหมายสำคัญในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนคือ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม รู้จักคิดอย่างมีเหตุมีผล ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิต เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และส่งเสริมผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้