โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ปากคาดพิทยาคม จัดการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

ปากคาดพิทยาคม จ.บึงกาฬ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอขนาดใหญ่ ที่กำลังพัฒนาตัวเองทางด้านการจัดการเรียนรู้และสถานที่อาคารเรียนเพื่อรองรับนักเรียนที่อยู่ในชุมชน

ด้วยมุมมองและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนจึงจัดเปิดสอนหลักสูตรพิเศษ ISMP และการเรียนรู้ในรูปแบบวิชา IS ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากโจทย์ปัญหาและออกไปค้นหาคำตอบ

เนื่องจากอำเภอปากคาดเป็นอำเภอเล็กๆที่เงียบสงบ โรงเรียนจึงเป็นศูนย์กลางให้กับนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและประโยชน์กับสังคม