โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

โดดเด่นวิจัยชุมชน ควบคู่เรียนรู้อัตลักษณ์วัฒนธรรมภูไท

ด้วยความโดดเด่นของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จ.สกลนคร ที่มาพร้อมกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในความเป็นชาติพันธ์ภูไท ที่แฝงไปด้วยวัฒนธรรมแห่งการใฝ่รู้ เด็กๆกล้าคิด กล้าแสดงออก

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จึงออกมาในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบงานวิจัย การเรียนรู้ในทักษะอาชีพ การเรียนรู้แบบบูรณาการในสาระวิชาต่างๆ โดยถือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้จากเนื้อหากับเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับเด็ก โดยไม่ทิ้งองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น