โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

เรียนรู้วิชาการควบคู่ทักษะชีวิต สร้างลักษณะนิสัยเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย ดังนั้นโรงเรียนจึงเป็นสถานที่สำคัญในการสร้างการเรียนรู้และสร้างสุขภาพพร้อมกับคุณลักษณะนิสัยที่จำเป็นให้กับเด็ก รวมถึงเท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม

ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสแต่ก็โดดเด่นทางด้านการจัดคุณภาพการศึกษา ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นทักษะกระบวนการคิด จัดค่ายการเรียนรู้แบบบูรณาการให้นักเรียนได้ทำงานเป็นทีม จึงส่งผลให้เด็กมีคุณภาพในเรื่องของความกล้าคิดกล้าแสดงออก