โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

สันทรายวิทยาคม มุ่งสร้างนักค้นคว้า ถ่ายทอดความรู้คู่ทักษะ สู่ครอบครัวและชุมชน

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จ.เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่มีการจัดทำโปรแกรมการเรียนที่หลากหลาย เช่น วิทย์ ศิลป์ ภาษาจีนและญี่ปุ่น ช่างอุตสาหกรรมและคหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่พิการได้เข้าเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ เพื่อให้นักเรียนได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และรู้จักช่วยเหลือและการอยู่ร่วมกันในสังคม

ถึงแม้โรงเรียนจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มากนัก แต่ก็ถือว่าอยู่ระหว่างความเจริญกับชนบท ดังนั้นโรงเรียนกับชุมชนจึงมีความใกล้ชิดและร่วมกันจัดการศึกษารวมถึงถ่ายทอดความรู้ให้แก่กัน